Regulamin Konkursu „Kibicuj Lechowi Poznań z Grupą iCEA!”

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Autor: Przemysław Jankowski

PR Konsultant w Grupie iCEA. Antropolog kulturowy, dr nauk humanistycznych, wykładowca, dziennikarz technologiczny z ponad 10-lenim doświadczeniem, dawniej związany z największymi redakcjami techno... Więcej

23 sierpnia 2019

 

Regulamin Konkursu „Kibicuj Lechowi Poznań z Grupą iCEA!”

(zwany dalej „ Regulaminem”)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Kibicuj Lechowi Poznań z Grupą iCEA!” (zwanym dalej „Konkursem”), organizowanym przez iCEA Sp. Z o.o. (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym czynności związane z administrowaniem danymi osobowymi Uczestników Konkursu, w imieniu Organizatora wykonuje spółka iCEA Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 267, 60-406 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, ul. Grochowe Łąki 6, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394000, NIP 779-239-85-35, REGON 301902014, wysokość kapitału zakładowego 75.000,00 złotych w całości wpłaconym. Powyższy zakres nie dotyczy przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia konkursu oraz wypłaty ustanowionych nagród, które to czynności należą wyłącznie do Organizatora.
 3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Konkurs odbywa się na portalu facebook.com (zwany dalej ”Portalem”) pod adresem Organizatora: https://www.facebook.com/grupaicea 
 5. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się na Portalu, zgodnie z odnośnymi zasadami Portalu.
 6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją przez Uczestnika.

§ 2 Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto na Portalu Facebook.
 2. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na Portalu.
 3. Udział w Konkursie polega na nadesłaniu Zgłoszenia Konkursowego (zwane dalej „Zgłoszeniem”) na Portalu, pod wpisem konkursowym, polegającego na Wykonaniu i publikacji fotografii ukazującej aktywną postawę kibicowską i czynny doping Lecha Poznań.
 4. Konkurs trwa od 23.08.2019 do godziny 23:59 dnia 28.08.2019. Zgłoszenia nadesłane po upływie tego terminu nie zostaną uwzględnione.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. Polubienie profilu organizatora za pomocą przycisku „Lubię to”,
  2. Polubienie postu konkursowego za pomocą przycisku „Lubię to”,
  3. Wykonanie i udostępnienie pod postem konkursowym na profilu Organizatora zdjęcia, które pokaże autorską interpretacje aktywnej postawy kibicowskiej.
 6. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści nadesłanych w Zgłoszeniach przez Uczestników. Zgadzając się na uczestnictwo w Konkursie oraz nadsyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, iż zrzeka się praw co do treści zawartych w Zgłoszeniu, w tym także prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 8. Organizator jest uprawniony do usuwania zgłoszeń sprzecznych z obowiązującym prawem, a także normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem Konkursu i Portalu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności działań Uczestników z Regulaminem. Działania niezgodne z Regulaminem mogą być podstawą odmowy przyznania Nagrody.
 10. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa związane z nadesłanym przez niego Zgłoszeniem. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie co do praw związanych ze Zgłoszeniem, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 3 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją).
 2. W składzie Komisji znajdują się 3 osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Komisja przyznaje Nagrody wybranym Uczestnikom (zwanym dalej „Zwycięzcami”), kierując się estetyką oraz kreatywnością.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29.08.2019 na profilu Organizatora na Portalu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska/nazwy konta) przy ogłoszeniu wyników Konkursu.
 6. Organizator będzie zgłaszał się do Zwycięzców za pośrednictwem profilu na Portalu (z wykorzystaniem wiadomości prywatnych). Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania mu nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody będzie całkowicie niemożliwe z uwagi na błędne dane podane przez Uczestnika.

§ 4 Nagrody

 1. Uczestnik jest uprawniony do maksymalnie jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu.
 2. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia praw związanych z wygraniem Nagrody na inne osoby.
 3. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 4. Organizator przekazuje Nagrody Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami. Nagrody podlegają Podatek w wysokości 10 % wartości Nagrody odprowadza do właściwego urzędu skarbowego Organizator, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami).
 5. Nagrodami dla 3 wytypowanych uczestników są bilety na mecz 7 kolejki Ekstraklasy w piłce nożnej w sezonie 2019/2020, między Lechem Poznań a Cracovią, który odbędzie się na Stadionie Poznań przy ulicy Bułgarskiej 17.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu, zawartych na profilu Organizatora na Portalu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest podmiot określony w § 1 pkt. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2014.1182) w celu organizacji Konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania, jak również do ich usunięcia, na warunkach określonych w ustawie, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu dla swojej skuteczności wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji.
 3. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z 3 pkt 5.
 4. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce pocztowej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest organizowany, zarządzany, wspierany ani w jakikolwiek sposób sponsorowany przez Portal Facebook.com.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora w Portalu oraz w siedzibie Organizatora.